Congo Veteraan 1960 - 1961.

 

 

 

 De onderstaande tekst werd overgenomen uit het Staatblad van 10 december2009.

 

4-101

Belgische Senaat

4-101

 

Handelingen - Nederlandse versie

DONDERDAG 10 DECEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Landsverdediging over ęhet statuut van de veteranenĽ (nr. 4-1269)

De voorzitter. - De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, antwoordt.

De heer Patrik Vankrunkelsven (Open Vld). - Als kersvers minister benoemde de heer De Crem vorig jaar de manschappen van de eerste en de tweede Mars Compagnie Congo, Rwanda en Burundi 1959-1960 tot nieuwe veteranen. Voor de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog en de Korea oorlog hangen aan deze titel tal van sociale voordelen aan vast. De belangrijkste is misschien wel het wegvallen van het remgeld voor medische prestaties.

Voor de nieuwe Congo veteranen geldt een minder gunstig statuut. Het voordeel van hun erkenning is dat ze recht hebben op gratis openbaar vervoer. Daar de oorlog in Congo vijftig jaar geleden plaatsvond en alle veteranen intussen de leeftijd van 65 jaar al bereikt hebben, konden ze van dit voordeel al eerder genieten.

Het is niet echt duidelijk waarom er een verschillende behandeling bestaat voor de veteranen van de Tweede Wereldoorlog en de Korea oorlog enerzijds en de Congo veteranen anderzijds.

De situatie waarin onze para's in 1960 in Congo terechtkwamen, is zonder twijfel te vergelijken met andere oorlogssituaties. Getuige hiervan zijn de talrijke gesneuvelden en gewonden, alsook de hevige gevechten die plaatsvonden om onze landgenoten te evacueren.

Wat is de reden voor deze ongelijke behandeling?

Een commissie zou de gelijkschakeling onderzoeken. Binnen welk tijdsbestek zal ze tot een beslissing komen? Is de minister bereid om op snelle resultaten aan te dringen?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van de minister.

De wet maakt een onderscheid tussen de personen die het statuut van nationale erkentelijkheid van de oorlog 1940-1945 en van de veldtocht van Korea hebben gekregen enerzijds en de veteranen anderzijds. Bepaalde voordelen worden bij wet aan de eerste groep toegekend.

Het koninklijk besluit van 11 september 1987 tot instelling van een herinneringsmedaille voor gewapende humanitaire operaties bevat een opsomming van de operaties die in Afrika van 1960 tot 2003 werden gevoerd en die recht geven op deze eervolle onderscheiding.

Met de wet van 10 april 2003 tot toekenning van de eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging, werd het statuut van veteraan gecreŽerd. Deze wet maakt geen onderscheid tussen de Afrika veteranen en de andere veteranen. De gewapende humanitaire operaties worden opgenomen in het koninklijk besluit waarin de verschillende soorten operaties worden opgesomd die aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Tevens werd een commissie veteranen opgericht. Die werd belast met het uitbrengen van een advies betreffende de opdrachten en operaties die in aanmerking komen om als veteraan te worden erkend en om de eretitel van veteraan te mogen dragen. De commissie komt bijeen op initiatief van haar voorzitter.

Er worden verschillende voorstellen ten behoeve van de veteranen onderzocht, maar op het budgettair conclaaf werd noch voor 2010, noch voor 2011 in middelen daarvoor voorzien. Alle maatregelen, die in de toekomst ten voordele van de veteranen worden genomen, zullen ook gelden voor de Afrika veteranen.

De heer Patrik Vankrunkelsven (Open Vld). - Ik dank de staatssecretaris voor dit jammer genoeg formalistische antwoord.

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

De volgende vergaderingen vinden plaats op donderdag 17 december om 10 en om 15 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 19.00 uur.)

 

 

Bijgewerkt op 02/03/2012

    Menu